Kontakt podaci

Šarengradska 3
10 000 Zagreb

Tel: 01/4801 444
Fax: 01/3096 371

E-mail:
uprava@dzmup.t-com.hr

Lokacija na karti

 

Natječaji

9. 2. 2018.

 

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme -

inženjer medicinske radiologije/prvostupnik radiološke tehnologije, medicinska sestra/medicinski tehničar  

 


19. 1. 2018.

 

Odluka o poništenju natječaja

 


3. 1. 2018.

 

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - Voditelj/ica službe za pravne, personalne i  opće poslove 

 


 

28. 12. 2017.

 

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 17. studenog 2017. 

 


6. 12. 2017.

 

Natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme - doktor medicine, specijalist medicine rada i sporta

 


17. 11. 2017.

 

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - doktor obiteljske/opće medicine

 

 


15. 11. 2017.

 

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 25. listopada 2017. 

 


25. 10. 2017.

 

Natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme - referent u računovodstvu

 


19. 10. 2017.

 

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 1. rujna 2017. 

 


6. 10. 2017.

 

Obavijest o izboru kandidata na natječaju od 1. rujna 2017. 

 

 


1. 9. 2017.

 

Dom zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, temeljem  članka 28. Statuta Doma zdravlja Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Suglasnosti Ministarstva zdravstva  pod oznakom Klasa: 100-01/17-03/470, urbroj:534-03-1-1-1/5-17-02, od 25. 07. 2017., ravnateljica dana 01. 09. 2017. raspisuje

 

N  A  T  J  E  Č  A  J


                                               
A) za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

1. Doktor medicine - SPECIJALIST ORL, m/ž, 1 (jedan) izvršitelj

 Uvjeti:

 • završen Medicinski fakultet - diplomski sveučilišni studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine – dr. med.
 • specijalizacija iz ORL-a
 • znanje audiovestibulogije
 • odobrenje za samostalan rad
 • 1 godina radnog iskustva
 • probni rad 6 (šest) mjeseci

2. Doktor medicine, m/ž, 1 (jedan) izvršitelj

Uvjeti:

 • završen Medicinski fakultet - diplomski sveučilišni studij medicine ili integrirani preddiplomski i diplomski studij medicine – doktor medicine
 • položen stručni ispit
 • odobrenje za samostalan rad
 • poznavanje rada na računalu
 • radno iskustvo u trajanju propisanog pripravničkog staža za doktore medicine
 • probni rad 6 (šest) mjeseci

3. referent u administracije II, m/ž, 1 (jedan) izvršitelj, m/ž

Uvjeti:

 • SSS - Srednja škola (prednost upravnog ili ekonomskog smjera)
 • poznavanje rada na računalu
 • najmanje 1 godina radnog iskustva
 • probni rad 2 mjeseca

 

           
Uz pismenu prijavu potrebno je priložiti:

 • zamolbu (vlastoručno potpisan)
 • životopis
 • presliku svjedodžbe/diplome o stručnoj spremi
 • presliku uvjerenja o položenom stručnom ispitu (za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2.)
 • preliku uvjerenja o položenom specijalističkom ispitu (za radno mjesto pod rednim brojem 1.)
 • presliku odobrenja za samostalan rad- licenca ( za radna mjesta pod rednim brojevima 1. i 2.)
 • presliku dokaza o državljanjstvu Republike Hrvatske
 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda ili elektronički zapis o radnopravnom statusu evidentiranom u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje)
 • uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (ne starije od 30 dana od dana objave natječaja).

 

Kandidati s ostvarenim pravom prednosti pri zapošljavanju temeljem posebnog zakona, uz prijavu su dužni dostaviti dokaze o priznavanju posebnog statusa, te dokaz o načinu prestanka radnog odnosa kod prethodnog poslodavca.


Dom zdravlja MUP-a zadržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja provesti testiranje, razgovor i/ili pisanu provjeru znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta, o načinu, pravnim i drugim izvorima iz kojih će se testiranje provesti, kao i o vremenu testiranja, razgovora i /ili pisane provjere znanja, sposobnosti i vještina, kandidati će biti obaviješteni usmenim putem i elektroničkom poštom. Do donošenja Odluke o odabiru kandidata, Dom zdravlja MUP-a RH zadržava pravo poništiti natječaj djelomično ili u cijelosti.
 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti osobe oba spola.
Kandidati cjelokupnu dokumentaciju dostavljaju u preslici, a izabrani kandidati biti će pozvani da istu dostave u izvorniku ili ovjerenoj preslici.
Prijave se podnose u roku 8 dana od dana objave natječaja u “Narodnim novinama“  na adresu: Dom zdravlja MUP-a Republike Hrvatske, Zagreb, Šarengradska 3, s naznakom za koje se radno mjesto javlja.


Kandidati će o rezultatu izbora biti obaviješteni u roku od 60 dana od objave natječaja na web- stranicama Doma zdravlja. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

DOM ZDRAVLJA MUP-a
                                                                REPUBLIKE HRVATSKE

          RAVNATELJICA

             dr. med Ružica Biluš, spec. neurologije


 

ARHIVA NATJEČAJA